HOME » Inventarisaties » Vissen

Vissen

Natuurwetgeving

In Nederland komen circa 70 verschillende vissoorten voor in de zoete wateren, waarvan 48 inheems. Tot de inheemse zoetwatervissoorten van Nederland worden ook de diadrome trekvissoorten gerekend. Deze soorten komen zowel in zoet- als in zoutwater voor. In totaal zijn er 8 verschillende vissoorten beschermd middels de Wet natuurbescherming:

Nationaal beschermd
Soorten opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming: beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper en kwabaal.
Europees beschermd
Soorten opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn: houting en steur.
Vis Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

Onderzoeksmethodiek

Schepnet

De aanwezigheid van beschermde vissoorten in relatief smalle en ondiepe watergangen zijn te inventariseren door middel van een groot fijnmazig steeknet. Hierbij zal in het bijzonder geschikte habitat voor de te verwachten soorten worden bemonsterd en onderzocht. Bij dit type onderzoek wordt circa 10% van het aanwezige water intensief afgevist. Van grofweg iedere 50 meter watergang wordt 5 meter intensief bemonsterd op de meest kansrijke plekken voor beschermde vis.

Elektrovisserij

Bredere watergangen zijn met een schepnet niet betrouwbaar te onderzoeken. De aanwezigheid van beschermde vissoorten in deze brede watergangen wordt daarom vaak door middel van elektrovisserij in kaart gebracht. De methode van elektrovisserij omvat het creëren van een elektrische stroom onder water waardoor de aanwezige vis tijdelijk wordt verdoofd. De verdoofde vis wordt naar de positieve pool toegetrokken en is gemakkelijk op te scheppen. De vis wordt tijdelijk in een kuip opgevangen waar ze bij kunnen komen. De vis kan zo simpel en zonder schade gedetermineerd worden. Een goed uitgevoerde elektrovisserij levert geen schade of sterfte onder de gevangen vissen op.

Ecologische begeleiding

De ecologische begeleidende werkzaamheden worden altijd door een deskundige op het gebied van watergebonden beschermde soorten begeleid. Bij baggerwerkzaamheden zal de ecologische begeleiding bestaan uit het wegvangen van de vis vóór de werkzaamheden uit en het controleren van de op de kant gedeponeerde bagger op vissen. De aangetroffen individuen worden in bakken met water verplaatst naar een watergang met geschikt habitat en buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Bij dempingswerkzaamheden zal de ecologische begeleiding bestaan uit het leegvissen van de te dempen watergangen. De te dempen watergangen worden voorafgaand aan het leegvissen afgedamd of afgezet met een keernet. Hierna worden de watergangen met behulp van elektrisch vistuig vanaf een boot weggevangen in een team van twee man. Indien de watergang te smal is voor de boot, zal het wegvangen vanaf de oever met elektrisch vistuig plaatsvinden. De weggevangen vissen worden direct in de omgeving weer vrijgelaten in de voor de gevangen soorten geschikt habitat en buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

Expertise

De deskundige ecologen van Adviesbureau E.C.O. Logisch hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar beschermde vissoorten en ecologische begeleiding tijdens bagger- en dempingswerkzaamheden.

Ecologische visbegeleiding Ecologische begeleiding bij dempingswerkzaamheden

Referentieprojecten

Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft meerdere projecten uitgevoerd waarbij onderzoek is gedaan naar beschermde vissoorten doormiddel van het bemonsteren met zowel een groot fijnmazig steeknet als elektrovisserij. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft ook meerdere projecten gehad waarbij ecologische begeleiding heeft plaats gevonden. Enkele referentieprojecten zijn:

Onze expert

Stefan van Lieshout

Stefan van Lieshout
E-mail: stefan@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072